Logopedický úsek

Zabezpečujeme:

Skríning

V rámci logopedického skríningu preventívne vyhľadávame deti rizikové z hľadiska rečového vývinu. Skríning realizujeme na žiadosť rodiča v našom zariadení alebo v materských škôlkach, ktoré nás o skríning požiadajú. Logopedický skríning realizujeme u detí raného, predškolského a školského veku. Ide o orientačné vyšetrenie rečového vývinu dieťaťa, jeho porozumenia, artikulácie a úroveň schopnosti fonematického uvedomovania. Zo skríningu je vypracovaná záverečná správa s odporúčaniami pre rodičov.

Diagnostika

V ranom veku
Naša poradňa sa špecializuje aj na oblasť včasnej stimulácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Do logopedickej starostlivosti zaraďujeme aj malé deti 1-3 roky, ktoré sú rizikové z hľadiska ich rečového vývinu. Ide o oneskorený alebo narušený vývin reči.

V predškolskom veku
V diagnostickom procese sa zameriavame na niekoľko oblastí:

Vývin reči – u detí, ktoré sa v ranom veku oneskorovali vo vývine reči je možné pretrvávanie jazykových ťažkostí aj do predškolského obdobia. Preto sa v rámci logopedickej diagnostiky zameriavame na hodnotenie: porozumenia verbálnych inštrukcií (rôznej zložitosti a dĺžky), obsah slovnej zásoby dieťaťa, používanie správnej gramatiky (predložiek, zhody rodu a pádu podstatných mien, používanie minulého a budúceho času a pod), naratívnych schopností, verbálno-akustickej pamäte atď. V spolupráci so psychológmi môžeme upresniť ťažkosti dieťaťa v týchto oblastiach a poskytnúť účinnú nápravu.

Výslovnosť dieťaťa – používanie správnej artikulácie jednotlivých hlások. Okrem miery artikulačných ťažkostí hodnotíme aj schopnosť dieťaťa počuť odlišnosti medzi hláskami (fonematickú diferenciáciu), artikulačnú obratnosť a aj kvalitu oromotorických schopností.

Zajakavosť - Cieľom diagnostiky v tomto veku je rozlíšenie, či ide ešte o vývinové (fyziologické) neplynulosti v reči dieťaťa alebo tieto neplynulosti majú už charakter ranej detskej zajakavosti, pri ktorej je už potrebná následná terapia.

Predškolské zručnosti a pripravenosť dieťaťa na školu – v rámci logopedického vyšetrenia posudzujeme schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zaškolenie dieťaťa: jazykové schopnosti, výslovnosť, úroveň porozumenia, ale aj vizuo-motorická koordinácia, vizuálna diferenciácia, grafomotorické zručnosti, pravo-ľavá orientácia, koncentrácia pozornosti a pod.

Školský vek vek medzi 6. – 15. rokom života.
Pomocou rôznych testov hodnotíme jazykové schopnosti dieťaťa v štyroch jazykových rovinách:

Logopedická diagnostika v školskom veku si vyžaduje úzku spoluprácu so psychológom, špeciálnym pedagógom, triednym učiteľom a rodinou dieťaťa Ak chceme skutočne pomôcť žiakovi, ktorý zlyháva v školských požiadavkách, je potrebne včas nájsť pravú príčinu jeho ťažkosti v komunikácii alebo v učení a pomôcť následnou logopedickou a špeciálno- pedagogickou terapiou. Výhodou nášho zariadenia je, že odborní pracovníci participujúci na diagnostike sú združení na jednom pracovisku a môžu tak efektívne spolupracovať.

Terapia

V ranom veku
Prevencia a ranná terapia sa úzko prelínajú a pri procese stimulácie veľmi ranných rečovo-komunikačných schopností dieťaťa môžeme hovoriť o komplexnej preventívno-terapeutickej činnosti.

V našom centre logopéd pri práci s dieťaťom (od 0-3 rokov) využíva celý rad terapeutických stratégií, metód a techník, ktoré vychádzajú z modernej sociopragmatickej vývinovej teórie, ktorá hovorí, že dieťa sa reč učí predovšetkým prirodzenou a masívnou stimuláciou reči matkou a sociálnym prostredím počas raného vývinu do 3 rokov. Kľúčovým princípom týchto stratégií a metód je to, že sa pracuje s rodičom dieťaťa (najčastejšie s matkou) ako koterapeutom a využívajú sa prirodzené hnacie sily rečového vývinu.

Metódy terapie vychádzajú z normálnych komunikačných interakcií dieťa - matka a sú ďalej upravené tak, aby zosilňovali svoj prirodzený stimulačný účinok. Významným faktorom pre úspešnosť tejto preventívnej terapie je práve to, že sa pracuje v ranom veku, teda vo vývinovom úseku veľmi citlivom na stimuláciu reči.

Základná štruktúra intervenčného postupu je nasledovná:

 1. na základe ranej diagnostiky sa najskôr identifikujú faktory brzdiace vývin reči dieťaťa a rané symptómy narušenej komunikačnej schopnosti
 2. vytvorí sa intervenčný plán
 3. realizuje sa edukácia matky a jej zácvik na používanie stimulačných metód
 4. matka aplikuje stimuláciu v bežných každodenných činnostiach a komunikačných interakciách s vlastným dieťaťom doma
 5. výsledky stimulácie sa vyhodnocujú rediagnostikou

Takáto intervencia je pre rodičov veľmi ľahko osvojiteľná a obľúbená, rodičia zvyčajne nemajú žiadne ťažkosti s používaním metód, pretože sú prevažne prirodzené. Ich používanie si vyžaduje minimum času navyše, pretože sa aplikujú v bežných činnostiach, denne a nepretržite. Takáto intervencia je v porovnaní s inými prístupmi veľmi účinná, pretože je maximálne intenzívna.

Raná intervencia v takejto podobe je pre mnohé deti neopakovateľnou vývinovou príležitosťou pre stimuláciu ich reči tak, aby naozaj dobehli svojich intaktných rovesníkov.

Logopedická terapia v predškolskom veku
Terapeutické stretnutia s dieťaťom majú charakter hry. Ich základ vždy vychádza zo stanovenej diagnózy konkrétneho dieťaťa a naplánovaných terapeutických cieľov. Multisenzorickým a hrovým prístupom odstraňujeme alebo zmierňujeme narušenú komunikačnú schopnosť dieťaťa. Využívame techniky a stratégie podporujúce reč nielen ako motorický akt (správna tvorba hlások a slov), ale aj jazykovú zložku reči (slovná zásoba, správna tvorba a stavba viet, rozprávanie súvislých textov, tzv. naratív).

V predškolskom období realizujeme Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina, ktorý umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu slova, čím sa vytvoria rozhodujúce predpoklady osvojenia si čítania a písania.

V prípade záujmu rodiča realizujeme Tréning predškolských zručností pre deti:

 1. s odkladom školskej dochádzky
 2. ktoré majú ťažkosti v komunikácii, ťažkosti vo vyjadrovaní, ťažkosti v grafomotorike a v kreslení
 3. deťom s OVR
 4. deťom s NVR

Logopedická terapia v školskom veku
V terapii tak s dieťaťom ako aj s rodičom. Veľmi dôležitým prvkom efektívnej terapie je aj spoluprácu so školou. Stretnutia s deťmi uskutočňujeme v individuálnej forme.

Oblasti, ktorými sa zaoberáme:

 1. narušenie zvukovej roviny reči, tzv. dyslália - poruchy artikulácie/výslovnosti
 2. narušený vývin reči – výrazné ťažkosti s porozumením hovorenej reči a/alebo s vyjadrovaním
 3. poruchy plynulosti reči – zajakavosť, zrýchlené tempo reči
 4. špecifické vývinové poruchy učenia

Pri špecifických vývinových poruchách učenia postupujeme v súlade s učebnými osnovami a s tým, čo dieťa potrebuje do školy. Postupujeme v okruhoch:

 1. rozvoj reči a jazykových schopností
 2. budovanie pozitívneho vzťahu dieťaťa k sebe samému ako i k učeniu
 3. nácvik techniky čítania
 4. nácvik porozumenie čítania
 5. nácvik pravopisu
 6. prepojenie hovorenej a písanej reči
 7. stratégie práce s textom a učenia
 8. metalingvistické a metakognitívne schopnosti
 9. a rozvoj iných schopností podľa individuálnych potrieb dieťaťa

 

Oznamy

 • 21. 05. 2020

  Milí rodičia a klienti, prečítajte si PODMIENKY, za ktorých môžeme opätovne pracovať s Vašim dieťaťom / s Vami v našom centre v čase ďalšieho uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR : OZNAM RODIČOM   

 • 15. 05. 2020

  Milí rodičia, oznamujeme Vám že na základe  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/3991/2020 k 14.5. 2020 OTVÁRAME  ODBORNÚ ČINNOSŤ SCŠPP Topoľčany za prísnych prevádzkových a hygienických opatrení. Klientov začíname vybavovať postupne, začíname s urgentnými prípadmi. Naďalej pokračujeme v on - line a telefonických konzultáciách a poradenstve. Tešíme sa spolu s Vami, že sa epidemiologická situácia na Slovensku výrazne a rýchle zlepšuje !   

 • 31. 03. 2020

  Naše služby počas „KARANTÉNY“

  V čase trvania epidemiologických opatrení predchádzania šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, Vám k 24.3. 2020 ponúkame tieto služby:

  • Konzultácie a poradenstvo k zrealizovaným diagnostickým odborným vyšetreniam, skríningom, terapiám, ku vzdelávaniu : telefonicky 0904 280 846 alebo cez e-mail : dictopolcany@gmail.com
  • Po dohode s príslušným odborným zamestnancom Vám môžeme zaslať Metodické odporučenia a rady pre domácu prácu. Týka sa to klientov, ktorí u nás navštevujú logopedické, špeciálnopedagogické a/alebo psychologické intervencie.

  POSTUP: Napíšte nám, prosím, jednoduchý email/SMS s požiadavkou, o akú službu máte záujem. Spojíme Vás s príslušným odborným zamestnancom, ktorý Vám následne vysvetlí ďalší postup.

  V PRÍPADE POTREBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE VYPLÝVAJÚCEJ ZO PSYCHOLOGICKÉHO DYSKOMFORTU VÁŠHO DIEŤATA/VÁS SAMOTNÝCH VOLAJTE LINKU 0904 280 846 v čase 9,oo – 17,oo

  Prajeme Vám pevné zdravie a dúfame, že aj na diaľku dokážeme súčasnú situáciu spoločne zvládnuť !                                                                                                                                 

  odborný tím SCŠPP Topoľčany

  V Topoľčanoch, 24.3. 2020

   

 • 22. 05. 2017

  Oznamujeme, že od 22.5. 2017 nám NEFUNGUJE emailová schránka : special-poradna@stonline.sk. Na emailovú komunikáciu používajte výlučne : dictopolcany@gmail.com

   

Kde nás
nájdete?
Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva
Janka Kráľa 1, 955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)
Napíšte
nám
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Môžete využit kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke kontaktov.

Rýchly kontakt

Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva

Janka Kráľa 1
955 01 Topoľčany
(v budove Materskej školy, D pavilón)

Telefón: 038 532 70 21, 0904 280 846
E-mail: dictopolcany@gmail.com

prejsť do kontaktov

O nás

Sme neštátne zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva, zaradené do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR rozhodnutím MŠ SR č. CD-2004-10584/20912-1:096.

Cieľom nášho snaženia je poskytnutie účinnej pomoci našim klientom pri ich integrácii (inklúzii) do života spoločnosti…

viac o nás

© 2012-2020 SCŠPP Topoľčany. Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga