O nás

Sme neštátne zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva, zaradené do siete školských zariadení Ministerstva školstva  SR rozhodnutím MŠ SR  č. CD-2004-10584/20912-1:096.

Cieľom nášho snaženia je poskytnutie účinnej pomoci našim klientom pri ich integrácii (inklúzii) do života spoločnosti . Pracujeme ambulantnou formou v tesnej spolupráci s rodičmi a zákonnými zástupcami klientov a v podmienkach škôl a školských zariadení v bežných školách a  školách pre deti , žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Naše služby poskytujeme bezplatne.

Komu poskytujeme odborné služby?

Poslaním nášho centra je poskytovanie odborných služieb deťom, žiakom a študentom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú z  vývinovej poruchy:

  • poruchy aktivity a pozornosti ADHD, ADD
  • vývinové poruchy učenia : dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia

alebo zo zdravotného postihnutia:

  • mentálne
  • zrakové
  • telesné
  • viacnásobné postihnuti
  • narušená komunikačná schopnosť
  • autizmus, pervazívne vývinové poruchy

Pre akú vekovú skupinu pracujeme?

Špecializované aktivity poskytujeme deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Materiálne a technické vybavenie

Centrum disponuje moderným vybavením špeciálnymi a kompenzačnými pomôckami a diagnostickými testami.

Copyright © 2012-2020 SCŠPP, Topoľčany Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok Trenčín - Ján Ďuriga